Ontwikkeling havengebied Antwerpen - Een bloeiende haven in een leefbare omgeving

Home

Over het proces

Actieprogramma

Partners

Nieuws

Publicaties

Vraag en antwoord

Contact

Nieuws > Alle nieuws


OPENBAAR ONDERZOEK ROND FASE TWEE NATUURONTWIKKELING OPSTALVALLEIVan 29 mei tot en met 27 juni 2015 kunnen alle omwonenden en geïnteresseerden de plannen voor de tweede fase van de natuurontwikkeling in de Opstalvallei inkijken. Tijdens die periode loopt het openbaar onderzoek over de stedenbouwkundige vergunning die het Gemeentelijk havenbedrijf Antwerpen in april 2015 aanvroeg. De nieuwe natuur in Berendrecht en Stabroek moet de uitbreiding van het havengebied Antwerpen compenseren.

Op 28 april 2015 vroeg het Gemeentelijk havenbedrijf Antwerpen (GHA) een stedenbouwkundige vergunning aan voor de tweede fase van de natuurontwikkeling in de Opstalvallei. Daarvoor wordt een 170 hectare groot gebied ten oosten van de Antwerpsebaan en ten westen van de A12 omgevormd tot 'natte natuur' - een landschap waarin water, riet, weiland en struikgewas elkaar afwisselen. Samen met de in 2008 afgeronde eerste fase (ten westen van de Antwerpsebaan) ontstaat in Berendrecht en Stabroek zo een ideale habitat van bijna 240 hectare voor Europees zeldzame vogelsoorten.

Over de bouwaanvraag van het GHA loopt van 29 mei tot en met 27 juni 2015 een openbaar onderzoek.
Omwonenden en geïnteresseerden kunnen de inrichtingsplannen inkijken in Den Bell en in het gemeentehuis van Stabroek, en er eventueel hun opmerkingen of vragen bij formuleren. Na het openbaar onderzoek worden de opmerkingen beantwoord en verwerkt. Daarna kan de vergunning worden verleend en kunnen de werken van start gaan in het gebied dat op dat moment eigendom is van de overheid.

Geschikte locatie

De Europese Unie verplicht haar lidstaten om leefgebieden van zeldzame planten en dieren te beschermen. Al die gebieden samen vormen het Natura 2000-netwerk. Ook het natuurgebied De Kuifeend behoort ertoe. Het ligt in de haven van Antwerpen zelf, maar gaat gedeeltelijk verloren bij de verdere havenontwikkeling. Eerder al werd het rangeerstation Antwerpen-Noord er uitgebreid; later wordt in de buurt ook nog het Logistiek Park Schijns aangelegd.

Om te voldoen aan de Europese regels koos de Vlaamse Regering ervoor om de verdwenen natuur op een andere plaats te compenseren. Het oostelijke deel van de Opstalvallei is daarvoor een geschikte locatie, omdat ze aansluit op het westelijke deel, dat tijdens de eerste fase al werd ingericht. Bovendien was een deel van de gronden er al in eigendom van de overheid en zijn er dus minder onteigeningen nodig dan op andere plaatsen. Een bijkomend voordeel is dat de polder van Berendrecht vrij laag ligt, waardoor er bij de werken minder grondverzet nodig is. Met relatief beperkte ingrepen kan het gebied dus optimaal worden ingericht als natte natuur voor zeldzame vogelsoorten als de bruine kiekendief, de blauwborst, de roerdomp of de kuifeend. Die gedijen alleen goed in zeer specifieke omstandigheden.

Infomarkt april 2014

Tijdens een infomarkt in april 2014 konden omwonenden en andere geïnteresseerden al kennismaken met het gedetailleerde inrichtingsplan voor de Opstalvallei. De initiatiefnemers lichtten toe waarom de nieuwe natuur nodig is, met welke ingrepen ze tot stand wordt gebracht en waarom ze geen negatieve invloed zal hebben op de waterhuishouding in de omgeving. Binnenkort ontvangen alle omwonenden thuis een nieuwsbrief, waarin alle informatie nog eens wordt gebundeld. Aan de inhoud van het project is intussen niets veranderd, maar het openbaar onderzoek kan nu pas van start gaan, aangezien ook nu pas de bouwvergunning is aangevraagd.

Ongeveer twee derde van de gronden in Opstalvallei fase 2 is in eigendom of erfpacht bij de initiatiefnemers van het project. Om de natuuromvorming werkelijk uit te voeren, wil de Vlaamse overheid het hele gebied verwerven. Tegen één van de eigenaars met wie de overheid geen akkoord in der minne kon bereiken, startte ze de gerechtelijke onteigening bij de vrederechter. Die stelde de overheid begin 2015 in het ongelijk, omdat de hoogdringendheid van de onteigening onvoldoende was aangetoond. Tegen dat vonnis tekende de overheid intussen al beroep aan. Om te voorkomen dat de natuurontwikkeling in de Opstalvallei verdere vertraging zou oplopen – en omdat men geen eigenaar moet zijn van gronden waarvoor men een stedenbouwkundige vergunning aanvraagt – besliste het GHA door te gaan met de bouwaanvraag.

Jan Hemelaer, procesmanager Ontwikkeling Havengebied Antwerpen: "De gerechtelijke procedure loopt nog, maar de overheid hecht veel belang aan dit project. Daarom zetten we nu al de verdere stappen voor de natuurcompensatie in de Opstalvallei, in afwachting van de uitkomst van de procedure. De stedenbouwkundige vergunning maakt daar deel van uit. Met het openbaar onderzoek geven we ook inspraak aan de omwonenden, zodat we de natuurontwikkeling zo goed mogelijk kunnen afstemmen op de omgeving."

Jan Hemelaer
Procesmanager
Ontwikkeling Havengebied Antwerpen
Vlaamse overheid

© 2020 - Stafdienst, departement Mobiliteit en Openbare Werken. De modellicentie voor gratis hergebruik van de Vlaamse overheid is van toepassing op deze website : zie website vlaanderen.be voor meer info