Ontwikkeling havengebied Antwerpen - Een bloeiende haven in een leefbare omgeving

Home

Over het proces

Actieprogramma

Partners

Nieuws

Publicaties

Vraag en antwoord

Contact

Nieuws > Alle nieuws


INFOMARKT GEEFT OMWONENDEN UITLEG OVER DE PLANNEN VOOR TWEE NIEUWE NATUURGEBIEDENOp dinsdag 22 september organiseerde de Vlaamse overheid een infomarkt over de inrichting van twee natuurgebieden in Beveren: een gecontroleerd gereduceerd getijdengebied (GGG) van 300 hectare in de Doelpolder, en 50 hectare zilte graslanden in de Nieuw Arenbergpolder. In de komende weken worden de inrichtingsplannen voor beide gebieden aan een openbaar onderzoek onderworpen en kunnen belangstellenden hun opmerkingen formuleren.

Op de infomarkt in Kieldrecht kregen geïnteresseerden uitleg over de plannen voor beide gebieden. De infomarkt paste in de openbare onderzoeken van dit najaar over de bouwaanvraag voor beide projecten. Het Departement Mobiliteit en Openbare Werken, afdeling Maritieme Toegang, diende op 10 augustus 2015 de bouwaanvraag in om met de inrichtingswerken in de Nieuw Arenbergpolder te kunnen starten. Waterwegen en Zeekanaal NV zal in oktober 2015 hetzelfde doen voor het GGG Doelpolder. Zodra de bouwvergunningen zijn afgeleverd en de overheid de nodige gronden in eigendom heeft, kunnen de inrichtingswerken starten. Dat is in beide gevallen ten vroegste gepland eind 2016. In Nieuw Arenbergpolder fase 1 worden de werken dan eind 2017 voltooid. Het GGG Doelpolder is wellicht eind 2018 klaar.

Robuuste natuur rond de haven

Beide nieuwe natuurgebieden passen in het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (GRUP) 'Afbakening zeehavengebied Antwerpen'. Daarbij kiest de Vlaamse Regering voor een evenwicht tussen de groei van de haven, de leefbaarheid van de polderdorpen, landbouw en natuurontwikkeling. Delen van het havengebied Antwerpen horen bij het Natura 2000-netwerk, een keten van beschermde natuurgebieden verspreid over de Europese lidstaten. Om het voortbestaan van waardevolle planten en dieren te verzekeren, legt Europa specifieke doelen op met betrekking tot de natuur in deze gebieden. Als het havengebied deze doelen wil bereiken, moeten Nieuw Arenbergpolder fase 1 en het GGG Doelpolder worden omgevormd tot typische riviernatuur.

Tegen dit GRUP lopen nog juridische procedures, maar de Raad van State ziet alvast geen dringende redenen om de realisatie van de natuurgebieden stop te zetten. Meer info over de ontwikkeling van het havengebied Antwerpen: www.havenvandetoekomst-antwerpen.be.

Een veiliger en natuurlijker Vlaanderen

De Schelde en haar zijrivieren staan onder invloed van de getijden van de Noordzee. Bij extreme weersomstandigheden kan dat leiden tot gevaarlijk hoge waterstanden. Het Sigmaplan beschermt Vlaanderen tegen overstromingen met hogere en stevigere dijken en een ketting van overstromingsgebieden. Tegelijk blaast het verschillende vormen van riviernatuur nieuw leven in. Het GGG Doelpolder draagt bij aan het Sigmaplan en combineert ook beide doelen: het gebied tempert de dynamiek van het getij en geeft tegelijk kansen aan zeldzame natuur in Europa.

Meer info over het Sigmaplan : www.sigmaplan.be.

Uitgestrekte natuurkern

Nieuw Arenbergpolder fase 1 grenst aan Prosperpolder Zuid en zal zo aansluiten bij de nabijgelegen natuurgebieden GGG Doelpolder en Hedwige-Prosper. Vlakbij ligt ook nog het Verdronken Land van Saeftinghe. Samen vormen ze een uitgestrekte natuurkern ten noorden van de Waaslandhaven. een groot natuurgebied is effici├źnter te onderhouden dan versnipperde stukken natuur.

Behalve planten en dieren zullen ook wandelaars en fietsers kunnen genieten van de nieuwe natuur. Daartoe komt er in Nieuw Arenbergpolder fase 1 bijvoorbeeld een uitkijkpunt en een houten knuppelpad. De Doelpolder is alleen te bezoeken in de zomer - na het broedseizoen - en met een erkende natuurgids. De huidige fiets- en wandelroutes verdwijnen, maar de dijken rond het gebied zullen via enkele knooppunten bereikbaar zijn voor zachte weggebruikers.

Onteigeningen en bouwaanvraag

Om de natuuromvorming uit te voeren, verwerft de Vlaamse overheid de gronden die bestemd zijn voor natuurontwikkeling in het bedoelde gebied. De overheid streeft er naar de woningen en gebouwen in gebruik te laten tot de inrichting van start gaat en zo lang de veiligheid niet in het gedrang komt. De bouwvergunning wordt nu al aangevraagd om vertraging van de natuurontwikkeling te voorkomen.

Voor veelgestelde vragen en antwoorden, klik hier.


Nog tot 15 oktober 2015 ligt het bouwvergunningsdossier voor Nieuw Arenbergpolder fase 1 ter inzage bij de dienst Stedenbouw van de gemeente Beveren. Voor het GGG Doelpolder is dat in de loop van oktober en november 2015.

© 2020 - Stafdienst, departement Mobiliteit en Openbare Werken. De modellicentie voor gratis hergebruik van de Vlaamse overheid is van toepassing op deze website : zie website vlaanderen.be voor meer info