Ontwikkeling havengebied Antwerpen - Een bloeiende haven in een leefbare omgeving

Home

Over het proces

Actieprogramma

Partners

Nieuws

Publicaties

Vraag en antwoord

Contact

Nieuws > Alle nieuws


INFOMARKT LICHT ONTWERPPLANNEN TOE VOOR NATUURUITBREIDING GROTE GEULE26 april 2016

Het openbaar onderzoek rond de kennisgeving over het milieueffectenrapport loopt van 27 april tot en met 27 mei 2016

Op dinsdag 26 april organiseerde de Vlaamse overheid in samenwerking met het havenbedrijf Antwerpen een infomarkt over de natuuruitbreiding van Grote Geule op het grondgebied van de gemeenten Sint-Gillis-Waas en Beveren. Het project past in de ontwikkeling van het havengebied Antwerpen en omvat 112 hectare met een combinatie van natte natuurtypes. Zo draagt het bij tot de verwezenlijking van de Europese natuurdoelen.


Op de infomarkt in Kieldrecht kregen omwonenden en geïnteresseerden uitleg over de ontwerpplannen voor het natuurgebied Grote Geule. De infomarkt past in het openbaar onderzoek rond de kennisgeving over het milieueffectenrapport (MER). In die kennisgeving schetsen we het doel en de context van het project-MER en stellen we voor welke milieueffecten we zullen onderzoeken en op welke manier. Tijdens het openbaar onderzoek, dat loopt van 27 april tot en met 27 mei, kan iedereen de kennisgeving inkijken en opmerkingen of suggesties formuleren.

Robuuste natuur rond de haven

De uitbreiding van het natuurgebied Grote Geule past in het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (GRUP) 'Afbakening zeehavengebied Antwerpen'. Daarbij kiest de Vlaamse Regering voor een evenwicht tussen de groei van de haven, de leefbaarheid van de polderdorpen, landbouw en natuurontwikkeling. Delen van het havengebied Antwerpen horen bij het Natura 2000-netwerk, een keten van beschermde natuurgebieden verspreid over de Europese lidstaten. Om het voortbestaan van waardevolle planten en dieren te verzekeren, legt Europa specifieke doelen op voor de natuur in deze gebieden. Om die doelen te bereiken, moet Vlaanderen het bestaande natuurgebied Grote Geule (22 hectare) uitbreiden.

Het projectgebied van 112 hectare omvat een aaneengesloten natuurgebied met drie natte natuurtypes - plas en oever (33 hectare), riet en water (41 hectare), (natte) zoete weide (24 hectare) - en een bufferzone tussen natuur en landbouw (14 hectare). Dat biedt meer kansen voor tal van beschermde planten en dieren, zoals het kruipend moerasscherm, dat in Vlaanderen maar op vijf plaatsen meer voorkomt, en de bruine kiekendief.

Recreatie het hele jaar door

De wandelpaden in Grote Geule worden zo aangelegd dat het natuurgebied het hele jaar door bezocht kan worden. Enkele goed geplaatste vogelkijkwanden en een uitkijktoren laten iedereen van de natuur genieten zonder de vogels te storen. Op verschillende plaatsen geven infoborden de bezoeker uitleg over de fauna en flora en de maatregelen om de natuur alle kansen te geven. Zo past dit project in 'Havenland'. Dit ambitieuze onthaal- en recreatieplan wil bezoekers alle troeven van het unieke havenlandschap van dichtbij laten beleven, onder meer door de recreatieve mogelijkheden in en om de haven te versterken.

Beschermd landschap

Het project houdt ook rekening met het erfgoed en landschap in de regio. De historische zijarm van de Grote Geule wordt opnieuw in het landschap geïntegreerd. De uitbreiding van het natuurgebied geeft de oevers van de kreek hun natuurlijke karakter terug en herstelt het open landschap.

Juridische procedures

Tegen het GRUP lopen nog juridische procedures. Op 4 maart adviseerde de auditeur van de Raad van State om het GRUP gedeeltelijk te vernietigen voor de groengebieden op het grondgebied van de gemeente Beveren. Volgens dat advies heeft het plan-MER de effecten van de verdwijning van de poldergehuchten Ouden Doel en Rapenburg op de mens niet onderzocht. Na de zomer zal de Raad van State zich definitief uitspreken over het GRUP. In afwachting daarvan loopt het studiewerk voor de Grote Geule verder; ook het milieueffectenrapport maakt daar deel van uit. Ondertussen blijft de overheid alle betrokkenen (landbouwers en bewoners, zowel eigenaars als gebruikers) informeren over de stand van zaken en lopen de voorbereidingen voor het natuurproject verder.

Meer info over de ontwikkeling van het havengebied Antwerpen en de laatste stand van zaken rond deze procedures op deze website.

Inspraakprocedure en verdere stappen

Van 27 april tot en met 27 mei 2016 ligt de kennisgeving ter inzage in de gemeentehuizen van Beveren en Sint-Gillis-Waas. Burgers en verenigingen kunnen hierop opmerkingen of suggesties formuleren. Dat kunnen extra aandachtspunten zijn of mogelijke alternatieven, te onderzoeken effecten en gebieden in de omgeving waarop het project een impact kan hebben ... De bedoeling van die inspraak is dat we bruikbare informatie krijgen waarmee we het MER kunnen verbeteren of aanvullen.

Op basis van die opmerkingen en de adviezen van officiële instanties wordt het eigenlijke MER opgemaakt en het inrichtingsplan (of de werken om dat plan uit te voeren) aangepast. Het finale inrichtingsplan en het goedgekeurde MER maken deel uit van de aanvraag van de stedenbouwkundige vergunning, die ten vroegste begin 2017 zal gebeuren. De start van de werken is gepland voor eind 2017. De werkzaamheden zullen ongeveer een jaar duren.


EXTRA INFORMATIE


© 2020 - Stafdienst, departement Mobiliteit en Openbare Werken. De modellicentie voor gratis hergebruik van de Vlaamse overheid is van toepassing op deze website : zie website vlaanderen.be voor meer info