Ontwikkeling havengebied Antwerpen - Een bloeiende haven in een leefbare omgeving

Home

Over het proces

Actieprogramma

Partners

Nieuws

Publicaties

Vraag en antwoord

Contact

Nieuws > Alle nieuws


RAAD VAN STATE VERNIETIGT GRUP AFBAKENING ZEEHAVENGEBIED ANTWERPEN VOOR LINKERSCHELDEOEVER, NIET VOOR RECHTERSCHELDEOEVEROp vrijdag 12 mei 2017 heeft de Raad van State het Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan (GRUP) afbakening zeehavengebied Antwerpen van april 2013 vernietigd voor Linkerscheldeoever. Hierdoor vallen de onteigeningsplannen voor de gehuchten Ouden Doel en Rapenburg en voor de natuurgebieden Prosperpolder Zuid fase 1, Doelpolder Midden, Nieuw Arenberg fase 1 en Grote Geule weg. Op Rechterscheldeoever blijft het GRUP onverminderd van kracht.

De Raad van State stelt dat de havenontwikkeling en de natuurontwikkeling op Linkerscheldeoever onlosmakelijk verbonden zijn. Omdat de Raad op 20 december 2016 het GRUP voor de havenontwikkeling al vernietigde, vindt ze dat ook het GRUP voor de natuur nu vernietigd moet worden. Dit wil zeggen dat alle gebieden die in het GRUP als natuur aangeduid waren (Prosperpolder Zuid fase 1, Nieuw Arenberg fase 1, Doelpolder Midden en Grote Geule) nu terugvallen op de ruimtelijke bestemming uit het Gewestplan van 1978. Grote delen van Linkerscheldeoever hebben nu opnieuw de gemengde bestemming landbouw / havenuitbreiding. De Raad had wel al eerder een uitzondering gemaakt voor het westelijk deel van het Logistiek Park Waasland, en bevestigt dit nu, zodat de havenbestemming op die plaats overeind blijft.

De Raad besliste om het GRUP niét te vernietigen wat de Rechterscheldeoever betreft, ook al adviseerde de auditeur eerder om dat wel te doen. Dit betekent onder andere dat de havenbestemming voor het Logistiek Park Schijns en de natuurbestemming voor de Opstalvallei van kracht blijft.

Ook na de vernietiging van het GRUP voor de Linkerscheldeoever blijft een bloeiende haven in een leefbare omgeving het streefdoel. Het is nu belangrijk dat bewoners, landbouwers én bedrijven in het havengebied en omgeving snel duidelijkheid over hun toekomstmogelijkheden krijgen. De Vlaamse overheid overlegt met het middenveld, de betrokken overheden en de actiegroepen. Ze bestudeert nu eerst het arrest en de impact ervan. Daarnaast zet de overheid het complex project verder om op korte termijn een oplossing te bieden voor de vraag naar extra containerbehandeling in het havengebied Antwerpen.

Wat vooraf ging...

Om de haven van Antwerpen verder te kunnen ontwikkelen, moeten gebieden met Europees beschermde natuurwaarden aangesneden worden. De voorwaarde daarvoor is vooraf elders nieuwe natuurgebieden aan te leggen. In april 2013 stelde de Vlaamse Regering het GRUP Afbakening Zeehavengebied Antwerpen vast. Zo kregen de acties voor de ontwikkeling van het havengebied Antwerpen en de ermee samenhangende natuurontwikkeling een juridische basis. Het GRUP werd in datzelfde jaar door de Raad van State gedeeltelijk geschorst. De Vlaamse Regering trok de geschorste delen op de Linkerscheldeoever in en verving die in 2014 door het GRUP - Havenontwikkeling Linkeroever. De Raad van State besloot op 20 december 2016 dat dit GRUP havenontwikkeling Linkeroever onwettig is. Met de huidige uitspraak vernietigt de Raad van State nu ook het oorspronkelijke GRUP Afbakening Zeehavengebied Antwerpen van 2013.© 2020 - Stafdienst, departement Mobiliteit en Openbare Werken. De modellicentie voor gratis hergebruik van de Vlaamse overheid is van toepassing op deze website : zie website vlaanderen.be voor meer info