Ontwikkeling havengebied Antwerpen - Een bloeiende haven in een leefbare omgeving

Home

Over het proces

Actieprogramma

Partners

Nieuws

Publicaties

Vraag en antwoord

Contact

Actieprogramma > Mobiliteit > Verhogen van de capaciteit van de transportinfrastructuur richting binnenland > Verbinding (Nx) van de A12 met de N11

Realisatie Liefkenshoekspoorverbinding


Uitbouwen binnenvaartmogelijkheden van het Verrebroekdok aan de kop van het dok


Realisatie wachtdok voor lichters aan de Noordlandbrug


Realisatie wachtdok voor lichters en sleepboten naast Saeftinghedok of ligplaatsen aan de Schelde


Realisatie van de Primaire Havenweg West


Realisatie havenweg Linkerscheldeoever en E34


Realisatie van een tweede oeververbinding onder het Kanaaldok ter hoogte van de Tijsmanstunnel


Nieuw aansluitingscomplex A12


Reorganisatie op- en afrittencomplex A12


Verbinding (Nx) van de A12 met de N11


Realisatie Gentboog


Realisatie uitbreiding spoorbundels op de Linkerscheldeoever


Realisatie van de noordelijke tak van de O-structuur in de Waaslandhaven


Realisatie tweede spoortoegang op de Rechterscheldeoever


Optimalisatie ringspoor eerste fase Rechterscheldeoever: aanleg ongelijkgrondse vertakking in Ekeren
ACTIE : VERBINDING (NX) VAN DE A12 MET DE N11

Om het doorgaand verkeer en vrachtvervoer uit de dorpskernen van Stabroek en Kapellen te houden, wordt een nieuwe verbindingsweg aangelegd. Die zal een vlottere verbinding vormen tussen de Noorderkempen en het havengebied. Veel van de 120.000 inwoners van de Noorderkempen werken bij grote havenbedrijven. Die moeten voor hen vlot bereikbaar zijn, zonder dat woongebieden of schoolomgevingen hinder ondervinden van het toenemende verkeer.

Waar?  

Tussen de A12 ter hoogte van Hoevenen en de N11 in Kapellen, het voorkeurstracé loopt van een nieuw te bouwen aansluitingscomplex op de A12 tussen de Dijkstraat en de Smalle Weg in Hoevenen tot de aantakking op de N11 langs de Waterstraat in Stabroek. Andere tracés staan ook op de kaart.Wat?

Tussen de A12 en de N11 komt de Nx als verbindingsweg. In 2008 werden met een tracéstudie drie trajecten onderzocht waarlangs de weg zou kunnen lopen. Het daaropvolgende plan-MER nam een bijkomend te onderzoeken alternatief op: een aanpassing van het bestaande wegennet, waardoor de aanleg van een volledig nieuwe verbindingsweg niet nodig zou zijn. Het plan-MER oordeelde echter dat een nieuwe verbindingsweg noodzakelijk is om het doorstromend verkeer te weren uit de woonkernen van Stabroek, Kapellen en Hoevenen.

Voor de aansluiting met de N11 verkiezen de gemeentebesturen van Kapellen en Stabroek het tracé dat langs de Waterstraat loopt boven dat langs de Rode Weg. Dat laatste tracé sluit namelijk aan op de Kalmthoutsesteenweg en zou mogelijk extra verkeer aantrekken vanuit Kalmthout. Ook het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) geeft op basis van het onderzoek de voorkeur aan het tracé langs de Waterstraat. Bovendien heeft het gekozen tracé minder impact op het milieu dan het tracé langs de Rode Weg en is ook het versnipperend effect ervan op het beschermde landschap 'Het Rood en omgeving' kleiner.

De aansluiting op de A12, ergens tussen de Dijkstraat en de Smalle Weg in Hoevenen, zal AWV verder afstemmen met het Gemeentelijk havenbedrijf Antwerpen. Het GHA laat in dezelfde buurt namelijk de bouw van een nieuw aansluitingscomplex op de A12 en de reorganisatie van het op- en afrittencomplex op de A12 aan de Leugenberg onderzoeken. Zo wil het GHA het toekomstige Logistiek Park Schijns beter bereikbaar te maken.

Trekker

Agentschap Wegen en Verkeer, Antwerpen

Stand van zaken

Het plan-MER werd goedgekeurd door de dienst MER van het departement Leefmilieu, Natuur en Energie.

Het AWV liet een Landbouweffectenrapport (LER) opstellen door de Vlaamse Landmaatschappij (VLM). Dat LER van maart 2014 geeft meer inzicht in de effecten van het project op de landbouw. Het bevat voorstellen van hoe die effecten kunnen worden gemilderd. De bevindingen van het LER worden meegenomen in het ontwerp en het project-MER.

In een volgende stap zal Ruimte Vlaanderen een gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (GRUP) opmaken voor het gekozen tracé. Dat GRUP legt een reservatiestrook vast. Het kan eveneens uitspraken doen over de vorm en de inrichting van de nieuwe verbindingsweg en milderende maatregelen. Tegelijk zal het AWV het ontwerp en de project-MER opmaken. Daarbij houdt het rekening met de effecten op landbouw, leefmilieu en natuur, en met de versnippering van de open ruimte. Om het GRUP af te stemmen op de resultaten van de project-MER en omgekeerd, lopen de opmaak van het GRUP en het project-MER samen.

De opstart van het ontwerp en het project-MER zijn gepland in het voorjaar van 2015.

Fase

© 2019 - Stafdienst, departement Mobiliteit en Openbare Werken. De modellicentie voor gratis hergebruik van de Vlaamse overheid is van toepassing op deze website : zie website vlaanderen.be voor meer info