Ontwikkeling havengebied Antwerpen - Een bloeiende haven in een leefbare omgeving

Home

Over het proces

Actieprogramma

Partners

Nieuws

Publicaties

Vraag en antwoord

Contact

Actieprogramma > Robuuste natuur > Gefaseerde natuurontwikkeling > Voorstel gefaseerde realisatie natuurkernstructuur op de Linkerscheldeoever

Voorstel gefaseerde realisatie natuurkernstructuur op de Linkerscheldeoever


Compensatieplan Deurganckdok


Opmaak en realisatie onteigeningsplannen voor natuurontwikkeling


Opmaak en realisatie onteigeningsplannen Nieuw Arenberg fase 2 en Prosperpolder Zuid fase 2
ACTIE : VOORSTEL GEFASEERDE REALISATIE NATUURKERNSTRUCTUUR OP DE LINKERSCHELDEOEVER

Om de Europese natuurdoelstellingen te behalen en tegelijk toch de haven verder te kunnen ontwikkelen, én als bescherming tegen overstromingen, moet er eerst nieuwe natuur worden ontwikkeld. Dat is bepaald in het 'Strategisch Plan voor het Antwerpse havengebied' (havenontwikkeling), zoals vastgelegd in het GRUP, en in het Sigmaplan (overstromingsbescherming). Om deze natuurgebieden te realiseren is een gefaseerde aanpak nodig, die oog heeft voor de diverse belangen. De Natuurfaseringsnota Linkerscheldeoever legt de principes van deze evenwichtsoefening vast.

Waar?  

Het havengebied en ruime omgeving op de Linkerscheldeoever (grondgebied Beveren, Sint-Gillis-Waas en Zwijndrecht).Wat?

Het GRUP 'Afbakening zeehavengebied Antwerpen' legt de locatie vast van de natuurkerngebieden in en rond de haven. De ontwikkeling van deze gebieden legt een grote claim op het landbouwareaal. Bovendien is het niet mogelijk om alle natuurgebieden tegelijkertijd in te richten, omdat het om een grote oppervlakte en om ingrijpende werken gaat. Daarom koos de Vlaamse Regering voor een gefaseerde aanpak. Dat betekent dat de natuurgebieden op elkaar volgend verworven en ingericht worden. Op die manier wordt de landbouwgrond zo lang mogelijk gevrijwaard.

Het natuurfaseringsplan dient rekening te houden met wettelijke verplichtingen (Natuurdecreet en Nooddecreet), de Langetermijnvisie voor het Schelde-estuarium (Sigmaplan), de voorziene economische ontwikkelingen ('Strategisch Plan voor het Antwerpse havengebied'), de landbouwgevoeligheid en de efficiëntie van de natuurinrichting. Het resultaat van deze evenwichtsoefening is de Natuurfaseringsnota Linkerscheldeoever.

Trekker

Agentschap Natuur en Bos (ANB)

Budget

Reguliere werkingskosten

Stand van zaken

2010: Opmaak van de nota 'Voorstel tot gefaseerde realisatie van de natuurkernstructuur op de Linkerscheldeoever i.h.k.v. het Maatschappelijk Meest Haalbaar Alternatief (MMHA)' door het Agentschap Natuur en Bos (in samenspraak met de relevante actoren, waaronder ook landbouworganisaties).

22 juli 2011: Goedkeuring door de Vlaamse Regering van de in de nota voorgestelde gefaseerde natuurrealisatie.

30 april 2013: Beslissing van de Vlaamse Regering tot vijfjaarlijkse evaluatie van de stand van de havenontwikkeling en de natuurontwikkeling. De eerstvolgende evaluatie is gepland voor 2018.

2014: Integratie van de gefaseerde natuurrealisatie in de stedenbouwkundige voorschriften van het GRUP 'Afbakening zeehavengebied Antwerpen, havenontwikkeling Linkerscheldeoever' (zoals definitief vastgesteld door de Vlaamse Regering in oktober 2014).

Deze actie is uitgevoerd (fase 6).

Fase

© 2019 - Stafdienst, departement Mobiliteit en Openbare Werken. De modellicentie voor gratis hergebruik van de Vlaamse overheid is van toepassing op deze website : zie website vlaanderen.be voor meer info