Ontwikkeling havengebied Antwerpen - Een bloeiende haven in een leefbare omgeving

Home

Over het proces

Actieprogramma

Partners

Nieuws

Publicaties

Vraag en antwoord

Contact

Actieprogramma > Robuuste natuur > Gefaseerde natuurontwikkeling > Opmaak en realisatie onteigeningsplannen voor natuurontwikkeling

Voorstel gefaseerde realisatie natuurkernstructuur op de Linkerscheldeoever


Compensatieplan Deurganckdok


Opmaak en realisatie onteigeningsplannen voor natuurontwikkeling


Opmaak en realisatie onteigeningsplannen Nieuw Arenberg fase 2 en Prosperpolder Zuid fase 2
ACTIE : OPMAAK EN REALISATIE ONTEIGENINGSPLANNEN VOOR NATUURONTWIKKELING

Om de natuurgebieden - zoals vastgelegd in het GRUP 'Afbakening zeehavengebied Antwerpen' - te kunnen aanleggen, en om die gebieden ook op de juiste manier te kunnen beheren voor het type natuur en de doelsoorten die er in zullen wonen, is het noodzakelijk om percelen te onteigenen. Deze actie legt de opmaak en uitvoering van het onteigeningsplan voor vijf natuurgebieden vast.

Waar?  

In de gemeenten Beveren, Sint-Gillis-Waas en Stabroek voor de ontwikkeling van vijf natuurgebieden: Doelpolder Midden, Prosperpolder Zuid fase 1, Nieuw Arenberg fase 1, Grote Geule en Opstalvallei fase 2.
Voor veelgestelde vragen en antwoorden over Nieuw-Arenbergpolder, klik hier.
Voor veelgestelde vragen en antwoorden over Grote Geule, klik hier.

Betrokkenen kunnen steeds terecht bij de bemiddelaar grootschalige Vlaamse infrastructuurprojecten. Op de website van de bemiddelaar kunnen ze www.bemiddelaar.mow.vlaanderen.be.Wat?

De Vlaamse overheid houdt rekening met de Europese richtlijnen om de natuur te beschermen en een Europees netwerk van waardevolle natuurgebieden te creƫren: het Natura 2000-netwerk. Om de natuurkerngebieden van het GRUP te kunnen inrichten, is het nodig om ze integraal te verwerven. Alleen zo kunnen de instandhoudingsdoelstellingen (IHD) of natuurdoelen binnen de speciale beschermingszones voor Europees belangrijke leefgebieden, planten en dieren gerealiseerd worden.

Volgens de Europese regelgeving kunnen de havenactiviteiten zich pas verder ontwikkelen nadat aan de natuurdoelen voldaan is. Twee voorbeelden maken deze koppeling van natuurontwikkeling met havenontwikkeling duidelijk. Het natuurgebied Opstalvallei op Rechterscheldeoever (grondgebied Berendrecht en Stabroek) moet eerst volledig ingericht zijn (fase 1 + fase 2) alvorens het Logistiek Park Schijns kan worden aangelegd.

En op Linkerscheldeoever moet de natuuruitbreiding in het gebied Grote Geule (grondgebied Sint-Gillis-Waas) voorafgaan aan de realisatie van de resterende 76 hectare van de oostelijke zone van het Logistiek Park Waasland. Voor veelgestelde vragen en antwoorden over Grote Geule, klik hier.

Als eerste stap in de uitvoering van een onteigeningsplan probeert de overheid steeds een akkoord 'in der minne' te bereiken met de eigenaar(s) van de gronden die de overheid in haar bezit wil krijgen. In vele gevallen komen de overheid en de eigenaar inderdaad tot een minnelijk akkoord, onder andere omdat de overheid, bv. voor landbouwers, een aantal vergoedingen voorziet (meer hierover bij de actie over het flankerend landbouwbeleid en het sociaal begeleidingsplan. Wanneer beide partijen niet tot een minnelijk akkoord komen, volgt een onteigening via de rechtbank.

Trekker

Agentschap Natuur en Bos (ANB)

Stand van zaken

De onteigeningsplannen voor de natuurkerngebieden Prosperpolder Zuid fase 1, Grote Geule, Nieuw-Arenbergpolder fase 1 en Opstalvallei fase 2 zijn goedgekeurd op 30 april 2013, samen met definitieve vaststelling van het GRUP 'Afbakening zeehavengebied Antwerpen'. Eind 2013 schorste de Raad van State dit GRUP, maar de schorsing gold niet voor de geplande natuurgebieden. Daarom is dit GRUP uit 2013 ook bekend als het GRUP 'Natuurgebieden'.

Het onteigeningsplan Doelpolder Midden is op 6 juni 2014 door de Vlaamse Regering goedgekeurd en gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad op 25 juli 2014.

De onteigeningsprocedure loopt ondertussen (fase 4).

Fase

DISCLAIMER

Door de vernietiging van het Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan (GRUP) afbakening zeehavengebied Antwerpen en van het GRUP havenontwikkeling Linkeroever kan deze actie gedeeltelijk niet (verder) uitgevoerd worden.

U vindt de inhoud van de actie hier nog steeds ter informatie, in afwachting van een eventuele nieuwe beslissing van de Vlaamse Regering over de Linkerscheldeoever.

De acties op Rechterscheldeoever lopen door net als overkoepelende acties zoals Havenland, milieuacties, ...
© 2019 - Stafdienst, departement Mobiliteit en Openbare Werken. De modellicentie voor gratis hergebruik van de Vlaamse overheid is van toepassing op deze website : zie website vlaanderen.be voor meer info