Ontwikkeling havengebied Antwerpen - Een bloeiende haven in een leefbare omgeving

Home

Over het proces

Actieprogramma

Partners

Nieuws

Publicaties

Vraag en antwoord

Contact

Actieprogramma > Robuuste natuur > Strikte bescherming van tijdelijke natuur en ecologische infrastructuur > Opmaak gebiedsgericht soortenbeschermingsprogramma voor natuur in ecologische infrastructuur

Opmaak gebiedsgericht soortenbeschermingsprogramma voor natuur in ecologische infrastructuur


Opvolging strikte bescherming natuur in ecologische infrastructuur
ACTIE : OPMAAK GEBIEDSGERICHT SOORTENBESCHERMINGSPROGRAMMA VOOR NATUUR IN ECOLOGISCHE INFRASTRUCTUUR

Van de Vlaamse lijst van beschermde dier- en plantensoorten komen er maar liefst negentig voor in het havengebied van Antwerpen. Om die beter te beschermen heeft het Gemeentelijk havenbedrijf Antwerpen samen met diverse partners een soortenbeschermingsprogramma uitgewerkt. De beschermingsmaatregelen uit dat programma richten zich op veertien 'paraplusoorten', maar ook de andere soorten profiteren ervan.

Waar?  

Een kaart van het netwerk van ecologische infrastructuur is online beschikbaar via SBP Antwerpse haven.Wat?

Door zijn ligging aan de Schelde trekt het havengebied verrassende en vaak zeldzame planten en dieren aan. Maar liefst 90 beschermde soorten hebben er hun leefgebied. Om die tussen alle drukke economische activiteiten te beschermen, gingen het Gemeentelijk havenbedrijf Antwerpen en de vzw Natuurpunt in 2001 samenwerken. Met het project 'Antwerpse Haven Natuurlijker' ontwikkelen ze samen een groen netwerk doorheen het havengebied.

Samen met Natuurpunt, het Agentschap voor Natuur en Bos, Maatschappij Linkerscheldeoever en Voka-Kamer van Koophandel Antwerpen-Waasland stelde het Gemeentelijk havenbedrijf Antwerpen speciaal voor het Antwerpse havengebied een soortenbeschermingsprogramma (SBP) op, het 'SBP Antwerpse haven'. Op 23 mei 2014 keurde de Vlaamse minister van Leefmilieu dat SBP goed.

Het 'SBP Antwerpse haven' vindt zijn rechtsgrond in het Soortenbesluit, dat sinds 15 mei 2009 van kracht is. Het Soortenbesluit bevat enkele verbodsbepalingen én een lijst met alle beschermde soorten in Vlaanderen. Negentig van die soorten werden al gesignaleerd in en rond de haven. Bovendien komen 51 havenspecifieke beschermde soorten voor in en rond het havengebied. Dit zijn soorten waarvan is vastgesteld dat zij een voorkeur hebben voor havenspecifieke habitats en waarvoor het Antwerpse havengebied een belangrijke vindplaats is.

Veertien van de beschermde soorten die in het havengebied leven, werden voor het SBP gekozen als 'paraplusoort'. Het gaat om de rugstreeppad, de gierzwaluw, de oeverzwaluw, de huiszwaluw, de slechtvalk, de visdief, de zwartkopmeeuw, de blauwborst, de bruine kiekendief, de moeraswespenorchis, de groenknolorchis, het wit bosvogeltje, het bruin blauwtje en de meervleermuis. De beschermingsmaatregelen voor deze soorten, zullen ook de ontwikkeling en instandhouding van de 76 andere, 'meeliftende' soorten bevorderen. In een overeenkomst met de Vlaamse overheid engageerde het Gemeentelijk havenbedrijf Antwerpen zich om borg te staan voor de uitvoering van de beschermende acties en het ecologisch netwerk uit te bouwen.

Daarnaast creëert het 'SBP Antwerpse haven' ook een kader waarbinnen kan worden afgeweken van de verbodsbepalingen uit het Soortenbesluit. Op www.natuurenbos.be/SBPantwerpsehaven kunt u een formulier downloaden om zo'n afwijking aan te vragen. U vindt er ook het volledige soortenbeschermingsprogramma terug.

Trekker

Gemeentelijk havenbedrijf Antwerpen (GHA)

Stand van zaken

Op 23 mei 2014 werd het SBP goedgekeurd door de Vlaamse minister van Leefmilieu. Op 1 juni 2014 trad het voor vijf jaar in werking. Deze actie loopt momenteel (fase 4).

Fase

© 2019 - Stafdienst, departement Mobiliteit en Openbare Werken. De modellicentie voor gratis hergebruik van de Vlaamse overheid is van toepassing op deze website : zie website vlaanderen.be voor meer info