Ontwikkeling havengebied Antwerpen - Een bloeiende haven in een leefbare omgeving

Home

Over het proces

Actieprogramma

Partners

Nieuws

Publicaties

Vraag en antwoord

Contact

Actieprogramma > Robuuste natuur > Strikte bescherming van tijdelijke natuur en ecologische infrastructuur > Opvolging strikte bescherming natuur in ecologische infrastructuur

Opmaak gebiedsgericht soortenbeschermingsprogramma voor natuur in ecologische infrastructuur


Opvolging strikte bescherming natuur in ecologische infrastructuur
ACTIE : OPVOLGING STRIKTE BESCHERMING NATUUR IN ECOLOGISCHE INFRASTRUCTUUR

Sommige delen van de ecologische infrastructuur in het havengebied krijgen een 'strikte bescherming'. Het gaat om plekken waar bepaalde beschermde planten- en diersoorten zijn gesignaleerd. Havenontwikkeling is daar niet langer mogelijk tot er natuurkerngebieden zijn ingericht waar die soorten zich verder kunnen ontwikkelen. Voor een van die soorten, de bruine kiekendief, werd een speciaal beschermingsprogramma opgesteld.

Waar?  

Het havengebied AntwerpenWat?

Tot er in speciale beschermingszones - de aangeduide natuurkerngebieden - een goede staat van instandhouding is bereikt voor bepaalde dier- en plantensoorten, krijgen onderdelen van de ecologische infrastructuur in het havengebied een strikte bescherming.

De bruine kiekendief is een van de veertien 'paraplusoorten' in het Antwerpse havengebied. Voor die soorten worden beschermingsmaatregelen genomen die ook de ontwikkeling en instandhouding van 76 andere, 'meeliftende' soorten bevorderen. Een tijdelijk broed- en foerageergebied van de bruine kiekendief werd afgebakend als ecologische infrastructuur in de haven, en dat voor de volledige duur van het soortenbeschermingsprogramma (tot 2019). Een gebied dat op die manier wordt afgebakend, geniet een strikte bescherming tot de natuurkerngebieden zijn ingericht. Daar zullen de beschermde soorten zich daarna volop kunnen ontwikkelen.

De Beheercommissies Natuur voor Linker- en Rechterscheldeoever volgen op of de omstandigheden voor de planten en dieren in de afgebakende gebieden en later in de natuurkerngebieden gunstig zijn en blijven.

Trekker

De Beheercommissies Natuur voor Linker- en Rechterscheldeoever

Stand van zaken

Op 23 mei 2014 keurde de Vlaamse minister van Leefmilieu het 'soortenbeschermingsprogramma (SBP) Antwerpse haven', waarvan het individueel soortenbeschermingsprogramma voor de paraplusoort (ISBPP) bruine kiekendief deel van uitmaakt, goed. Het trad in werking op 1 juni 2014 en geldt nog tot 2019.

Deze actie loopt momenteel (fase 4).

Fase

© 2019 - Stafdienst, departement Mobiliteit en Openbare Werken. De modellicentie voor gratis hergebruik van de Vlaamse overheid is van toepassing op deze website : zie website vlaanderen.be voor meer info