Ontwikkeling havengebied Antwerpen - Een bloeiende haven in een leefbare omgeving

Home

Over het proces

Actieprogramma

Partners

Nieuws

Publicaties

Vraag en antwoord

Contact

Actieprogramma > Robuuste natuur > Gefaseerde natuurontwikkeling

DOELSTELLING : GEFASEERDE NATUURONTWIKKELINGDe verdere havenontwikkeling is voor een groot deel voorzien in gebieden die behoren tot Europees beschermde natuurgebieden. Daarom zijn de havenprojecten pas mogelijk als er eerst vooraf elders natuurkerngebieden zijn ingericht.

Het actieprogramma schrijft een gefaseerde aanpak voor om de natuurontwikkeling op een planmatige manier te verwezenlijken.

Faseringsnota's en afsprakenDe Vlaamse overheid, het havenbedrijf, de Maatschappij Linkerscheldeoever, de NMBS en Infrabel hebben afspraken gemaakt om samen ongeveer 700 hectare natuurgebied aan te leggen - op Linker- en Rechterscheldeoever samen. Omdat dat niet allemaal tegelijk kan en hoeft, én omdat de natuurontwikkeling aan de havenontwikkeling moet voorafgaan, zullen de overheden gefaseerd te werk gaan. Daarnaast is een aanpak in fasen een manier om de impact op landbouw te spreiden over een langere termijn. Voor de aanleg en de inrichting, maar ook over het beheer van de natuurkerngebieden leggen de verschillende belanghebbende partijen de nodige afspraken vast.

OnteigeningsplannenOm de natuurgebieden te kunnen aanleggen en het beheer van die gebieden goed te laten verlopen, is onteigening noodzakelijk. Daarom zijn de opmaak en uitvoering van de onteigeningsplannen voor natuurontwikkeling gekoppeld aan de procedure van het GRUP, in vijf gebieden: Opstalvallei fase 2, Doelpolder Midden, Prosperpolder Zuid fase 1, Nieuw Arenberg fase 1 en Grote Geule. Zo kan de natuurontwikkeling in die gebieden de havenontwikkeling voorafgaan.

RealisatieNadat de nodige gebieden verworven zijn, moeten de natuurkerngebieden gerealiseerd worden volgens de afspraken van de bovenvermelde overeenkomst. De 'beheercommissie natuur Linkerscheldeoever' en de 'beheercommissie natuur Rechterscheldeoever' volgen de realisatie, het beheer en de monitoring nauw op.

Tijdelijke en permanente natuurcompensatiesAls compensatie voor de aanleg van het Deurganckdok werden een aantal tijdelijke en permanente natuurgebieden aangeduid. Het Agentschap Natuur en Bos volgt er de natuurontwikkeling op en rapporteert over hun bijdrage aan de Europese natuurdoelen. De tijdelijke natuurgebieden zullen op termijn verdwijnen, omdat de terreinen bedoeld zijn voor havenontwikkeling. Het gaat bijvoorbeeld om de Vlakte van Zwijndrecht, de Verrebroekse plassen en het gedempte Doeldok.


Raadpleeg hier de actiefiches :
OverzichtskaartOverzichtskaart natuurgebieden

© 2019 - Stafdienst, departement Mobiliteit en Openbare Werken. De modellicentie voor gratis hergebruik van de Vlaamse overheid is van toepassing op deze website : zie website vlaanderen.be voor meer info