Ontwikkeling havengebied Antwerpen - Een bloeiende haven in een leefbare omgeving

Home

Over het proces

Actieprogramma

Partners

Nieuws

Publicaties

Vraag en antwoord

Contact

Actieprogramma > Milieu > Realisatie van de Europese luchtkwaliteitsrichtlijnDOELSTELLING : REALISATIE VAN DE EUROPESE LUCHTKWALITEITSRICHTLIJNHavengebied Antwerpen zal een belangrijke bijdrage leveren aan het 'Actieplan fijn stof en NO2' in het havengebied zelf en de stad Antwerpen. Dat actieplan van de Vlaamse overheid, het Gemeentelijk havenbedrijf Antwerpen en de stad Antwerpen wil de luchtkwaliteit in en rond Antwerpen verbeteren.

De Vlaamse Regering keurde op 30 maart 2012 het Vlaamse luchtkwaliteitsplan goed. Dat somt alle maatregelen op die Vlaanderen moet nemen om tegen 2015 aan de Europese normen te voldoen, met name op het vlak van NO2-emissies. Ook het Antwerpse actieplan maakt er deel van uit. Voor de haven is de impact van de havenbedrijven, de scheepvaart, het wegtransport en andere installaties van tel. Niet alleen de uitstoot van fijn stof en NO2 moet lager, maar ook de hoeveelheden vluchtige organische stoffen (VOS) en neervallend stof in de lucht.

Luchtkwaliteit in kaart brengenHet meetpostennet van de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) volgt de luchtkwaliteit in Vlaanderen op. In het havengebied worden extra meetpunten toegevoegd aan dit net en ook de woonkernen windafwaarts van het havengebied krijgen meetpunten. Aan de hand van die metingen op specifieke plaatsen maakt de VMM ook regelmatig luchtkwaliteitsmodellen op. Die kaarten kunnen sneller tendensen vaststellen om maatregelen te treffen of indien nodig bij te sturen.

BedrijvenHet havenbedrijf legt de bedrijven in het havengebied emissiereducerende maatregelen op. Behalve maatregelen om geleide emissies te verminderen, is er ook aandacht voor de emissie van fijn stof en VOS. Die niet-geleide emissies zijn afkomstig uit verschillende, meestal kleine, bronnen die niet rechtstreeks meetbaar zijn.

WegverkeerHet Vlaams Verkeerscentrum zal onderzoeken of een verlaging van de maximale rijsnelheid op de Antwerpse ring, de N49 en de E17 de verkeersemissies kan helpen verminderen.

Het actieprogramma neemt een reeks maatregelen over uit het Antwerpse actieplan om de verkeersemissies op de wegen in en rond het havengebied terug te dringen. Dat kan onder meer door strengere emissienormen op te leggen, met fiscale ingrepen die energiezuiniger transport stimuleren en een verschuiving van diesel- naar benzinevoertuigen aan te moedigen.

Bij de aanbestedingen voor de aanleg van nieuwe wegen of renovatiewerken zal het gebruik van milieuvriendelijkere en duurzamere materialen worden gestimuleerd. Zo zal bij de keuze van de wegbedekking rekening worden gehouden met de mogelijke opstuiving van straatstof, en hoe gemakkelijk het wegdek kan worden proper gemaakt.

ScheepvaartDe haven treft maatregelen om de effecten van luchtemissies door de scheepvaart te milderen. Fiscale maatregelen voor de binnenvaart moeten de omschakeling naar emissiearme motoren versnellen. Haventaksen worden afhankelijk van de emissie-eigenschappen van de schepen. Zowel zee- als binnenvaartschepen moeten in de haven walstroom gebruiken in plaats van vervuilende dieselgeneratoren om elektriciteit op te wekken.

Hoe minder tijd schepen doorbrengen in de haven, hoe lager de luchtemissies zijn. Een studie over 'ketenbenadering in het Scheldegebied' geeft aan wat nodig is om de verkeersstromen van en naar de haven vlotter, veiliger en efficiƫnter af te wikkelen en de tijd dat een schip doorbrengt in de haven te beperken. Het actieprogramma wil de aanbevelingen van die studie, die past in de samenwerking tussen Nederland en Vlaanderen om de groeiende scheepvaart zo vlot mogelijk te laten verlopen, implementeren.


Raadpleeg hier de actiefiches :© 2019 - Stafdienst, departement Mobiliteit en Openbare Werken. De modellicentie voor gratis hergebruik van de Vlaamse overheid is van toepassing op deze website : zie website vlaanderen.be voor meer info