Ontwikkeling havengebied Antwerpen - Een bloeiende haven in een leefbare omgeving

Home

Over het proces

Actieprogramma

Partners

Nieuws

Publicaties

Vraag en antwoord

Contact

Actieprogramma > Milieu > Principes van integraal waterbeheer realiseren


DOELSTELLING : PRINCIPES VAN INTEGRAAL WATERBEHEER VOOR BEDRIJVEN IN HAVENGEBIED ANTWERPEN IMPLEMENTERENDe verdere ontwikkeling van de haven houdt rekening met de principes van het Vlaamse decreet Integraal Waterbeleid (2003) en het wijzigingsdecreet Integraal Waterbeleid (2013). Alle ingrepen die een impact kunnen hebben op het watersysteem - de afwatering, de waterhuishouding, de vorm van de waterlopen, de waterkwaliteit ... - moeten daarop afgestemd zijn.

De principes van het waterbeleid worden praktisch vertaald in bekken- en stroomgebiedbeheerplannen (www.volvanwater.be). Daarin staat wat de waterbeheerders in Vlaanderen gaan doen om de toestand van de waterlopen en het grondwater te verbeteren en ons beter te beschermen tegen overstromingen.

LinkerscheldeoeverLinkerscheldeoever is een havendeel in ontwikkeling. Om er de waterhuishouding in kaart te brengen en te zorgen voor een goede afwatering, is een gefaseerde aanpak nodig. Wiskundige modellen van de waterhuishouding, aangevuld met meetgegevens, helpen om inzicht te verwerven in de evolutie van de grondwaterstand.

Waar de haven uitgebreid wordt, zullen regenwater en huishoudelijk afvalwater van elkaar gescheiden worden. Bufferbekkens vangen het regenwater op om vervolgens te kunnen hergebruiken. Voor de Linkerscheldeoever zal de waterhuishouding voor Ontwikkelingszone Saeftinghe en het Logistiek Park Waasland nader worden onderzocht.

RechterscheldeoeverHet Gemeentelijk havenbedrijf Antwerpen heeft een studie laten uitvoeren om na te gaan hoe de waterhuishouding in dit havendeel het best wordt beheerd.

Het Gemeentelijk havenbedrijf Antwerpen zal bij de inrichting van het Logistiek Park Schijns rekening houden met het onderzoek naar de waterhuishouding. De waterhuishouding zal daar grondig veranderen als de waterloop 'Verlegde Schijns' die door het gebied loopt, wordt gedempt en verlegd. Een nieuwe afwatering en de herwaardering van het oude pompstation Rode Weel met zijn wachtbekkens moeten Merksem, Ekeren, Kapellen en de polders beter beschermen tegen overstromingen. De Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) heeft hiervoor een modellering uitgevoerd van het waterlopensysteem in het bekken van de Benedenschijn (deelbekken van de Benedenschelde).

Ook voor het verder te ontwikkelen natuurgebied in de Opstalvallei (fase 2) zijn er studies naar de waterhuishouding (oppervlaktewater én grondwatermodellering) uitgevoerd.


Raadpleeg hier de actiefiches :© 2019 - Stafdienst, departement Mobiliteit en Openbare Werken. De modellicentie voor gratis hergebruik van de Vlaamse overheid is van toepassing op deze website : zie website vlaanderen.be voor meer info