Ontwikkeling havengebied Antwerpen - Een bloeiende haven in een leefbare omgeving

Home

Over het proces

Actieprogramma

Partners

Nieuws

Publicaties

Vraag en antwoord

Contact

Actieprogramma > Milieu


MILIEUEen reeks maatregelen moet de effecten van de havenontwikkeling op het milieu en de gezondheid milderen. Zo zijn er maatregelen om de productie van fijn stof te verminderen, de waterkwaliteit te verbeteren en het omgevingsgeluid te temperen. Groene maatregelen zoals de bouw van extra windmolens horen eveneens thuis in dit actieprogramma.

LuchtAntwerpen wil zijn luchtkwaliteit de komende jaren drastisch verbeteren. Dat blijkt onder meer uit het ambitieuze 'Actieplan fijn stof en NO2 in de Antwerpse haven en de stad Antwerpen' voor 2014 - 2018. Concrete acties in het havengebied moeten de impact van de bedrijven en de toenemende mobiliteit monitoren en opvangen.

GeluidHet omgevingslawaai van de industriële activiteiten en het verkeer in en rond de haven wordt zoveel mogelijk verzacht.

BaggerstrategieAls het Saeftinghedok er komt, zal het de getijdenwerking in de nabijgelegen delen van de Schelde beïnvloeden. Onderhoudsbaggerwerken moeten het dok bovendien bevaarbaar houden. Nederland en Vlaanderen onderzoeken samen hoe baggerspecie weloverwogen kan worden teruggestort in de Schelde om het evenwicht in de riviermonding te behouden.

InstallatiesBij de inplanting van nieuwe bedrijven of installaties in het havengebied moeten Best Beschikbare Technieken (BBT) worden toegepast. BBT zijn milieuvriendelijker, en toch betaalbaar en uitvoerbaar. Het havenbedrijf zal verouderde installaties vervangen door emissiearme alternatieven en zal bedrijven in de haven sensibiliseren om hetzelfde te doen.

WaterEen goede afwatering van het havengebied, in overeenstemming met de principes van het Vlaamse decreet Integraal Waterbeleid (2003), is cruciaal.

BodemBij de havenuitbreiding komt heel wat grondverzet kijken. Er worden maatregelen getroffen om dat op een milieuvriendelijke en duurzame manier te doen, en plaatselijke overschotten of tekorten aan grond te beperken.

Groene en innovatieve havenDe haven streeft naar een betere energie-efficiëntie en zet in op hernieuwbare energie. Het actieprogramma wil innovatie stimuleren door acties te nemen die kunnen leiden tot een duurzame en economisch succesvolle ontwikkeling van het havengebied.


Doelstellingen

Windmolens in het havengebied Antwerpen

© 2019 - Stafdienst, departement Mobiliteit en Openbare Werken. De modellicentie voor gratis hergebruik van de Vlaamse overheid is van toepassing op deze website : zie website vlaanderen.be voor meer info